Privacyverklaring

De beheerder van deze website respecteert de privacy van de cursisten, in het bijzonder hun rechten met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Daarnaast kan uiteraard ook gewezen worden op de wettelijk verankerde geheimhoudingsplicht waar elke leraar in het GO! door gebonden is.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit: https://gegevensbeschermingsautoriteit.be.

Met het voortzetten van het bezoek van de website accepteert u de volgende gebruikersvoorwaarden.

De aan u beschikbaar gestelde privacyverklaring is de enige versie die van toepassing is, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1 - Wettelijke bepalingen

1. Website (hierna ook “de website”): cursist.cvoscala.net

2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (hierna ook: “De beheerder”): Joan Staels, wonende te Kantwerkstraat 34, 9880 Aalter.

Artikel 2 – De verwerking van persoonsgegevens

1. Uw persoonsgegevens worden verzameld door Joan Staels. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

2. Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens van u:
- Naam en voornaam
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die u ons verstrekt, bijvoorbeeld via de profielpagina’s

3. We verwerken geen gevoelige persoonsgegevens of gegevens van minderjarigen.

4. We dragen dataminimalisatie hoog in het vaandel en zullen er op toezien dat niet meer gegevens dan nodig worden verwerkt.

5. Uw persoonsgegevens worden niet verwerkt door andere gegevensverwerkers.

Artikel 3 - Doel van de verwerking

We verzamelen uw persoonsgegevens niet zomaar. Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor:
- Toegangscontrole tot het cursistengedeelte van de website (leeromgeving)
- Het registreren van de studievoortgang en evaluaties
- De communicatie via berichten en feedback op opdrachten
- Het doen van relevante mededelingen via e-mails
- Het uitnodigen voor een cursistentevredenheidsbevraging
- Het informeren over vervolgcursussen

Deze opsomming is niet limitatief en kan onderhevig zijn aan veranderingen.

Artikel 4 - Registratie persoonsgegevens

De confidentialiteit van uw gegevens is belangrijk voor ons. Daarenboven is een leraar in het GO! gebonden aan een strikt bepaalde geheimhoudingsplicht. Uw gegevens worden steeds vertrouwelijk behandeld, niet verhandeld, verkocht, verhuurd of doorgegeven aan derden.

Uw persoonsgegevens worden geregistreerd in een (elektronisch) register op een beveiligde server. De gegevens worden steeds bewaard binnen de EU. De computers en internetverbindingen waarop uw persoonsgegevens worden bewaard en getransporteerd zijn zo goed mogelijk beveiligd tegen hacken, installeren van malware en ander oneigenlijk gebruik. Uw wachtwoord is geëncrypteerd en voor niemand leesbaar, ook niet voor de beheerder. Op de computers en het netwerk kan enkel worden ingelogd met een gebruikersnaam en wachtwoord.

Artikel 5 - Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft u recht op inzage van en rectificatie of wissing van uw persoonsgegevens of beperking van de u betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via joan@cvoscala.net. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

Artikel 6 – Wettelijke verplichtingen

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan u wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

Artikel 7 - Commerciële aanbiedingen

1. U kunt commerciële aanbiedingen (informatie over vervolgcursussen) krijgen van de beheerder. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: joan@cvoscala.net.

2. Uw gegevens worden niet gebruikt door partners van de verantwoordelijke voor commerciële doeleinden.

Artikel 8 - Bewaartermijn gegevens

De door de beheerder verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

Artikel 9 - Toegang tot de website

De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële, politieke of publicitaire doeleinden, dan wel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.

Artikel 10 – De content van de website

1. Aan het beeldmateriaal op de website kunnen geen rechten worden ontleend.

2. Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, foto’s, animaties, videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.

3. Indien u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u zich te onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. De beheerder is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties.

4. Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van andere partijen. Ook is het mogelijk dat websites van andere partijen hyperlinks bevatten naar deze website. We zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van de websites van die andere partijen, en het gebruik van cookies op die websites.

Artikel 11 - Het beheer van de website

Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:
de toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een gedeelte van de website
alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette
de website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren

Artikel 12 - Contact

Voor verzoeken, vragen of meer informatie, kunt u zich richten tot: Joan Staels, joan@cvoscala.net.

Deze privacyverklaring is van toepassing sinds 26 september 2022 tot nader order.